PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» Gelir Vergisi Tarifesinin 4’üncü Gelir Diliminde Yer Alan Tutarın (500 Bin TL) Üzerinde Ücret...

...» Gelir Vergisi Tarifesinin Değiştirilmesi

...» Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı

...» Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnasının Kaldırılması

...» Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretini Ödemekle Yükümlü Olanların Ödemenin Avukatın Müvekkiline Ya

...» Telif Kazancına İlişkin İstisna Düzenlemesine Kısıtlama Getirilmesi

...» 1) Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranının Artırılması

...» Vergi cezalarında indirim uygulaması

...» İzaha Davette Sürelerin 30 Güne Çıkarılması

...» GERÇEK KİŞİ VERGİ MÜKELLEFİNİN VEFATI İLE MİRASÇILARIN YAPACAĞI İŞLEMLER HK.

...» 7194 SAYILI KANUN İLE VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER Kanun yolundan vazgeçme seçeneği

...» Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasından Yararlanma Şartlarının Yumuşatılması

...» Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi

...» KVK MEVZUATINA AYKIRI DAVRANMA HALİNDE CEZALAR

...» KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA ŞİRKETLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

...» Konkordato Danışmanlığı ve Başvuru Dosyası – YILDIZLAR BAĞIMSIZ DENETİM VR Y.M.M A.Ş

...» Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)

...» KAMUYA İNŞAAT AYNİ BAĞIŞI YAPAN ŞİRKETLERİN KDV İSTİSNA HALİ (KDV İSTİSNASI, BAŞVURU)

...» KAMUYA İNŞAAT AYNİ BAĞIŞI YAPAN ŞİRKETLERİN KDV İSTİSNA HALİ (İSTİSNA BELGESİ)

...» KAMUYA İNŞAAT AYNİ BAĞIŞI YAPAN ŞİRKETLERİN KDV İSTİSNA HALİ (KDV ÖDENEREK YAPILAN ALIMLAR)

...» KAMUYA İNŞAAT AYNİ BAĞIŞI YAPAN ŞİRKETLERİN KDV İSTİSNA HALİ (KDV İSTİSNASININ BEYANI)

...» KAMUYA İNŞAAT AYNİ BAĞIŞI YAPAN ŞİRKETLERİN KDV İSTİSNA HALİ (KDV İADESİ VE MÜTESELSİL SORUMLULUK)

...» TÜRKİYE'DE FUTBOL KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞMESİ

...» Limited Şirket Ortağının Kendisinden Önceki Kamu Alacağından Sorumluluğu/Danıştay Kararı

...» VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

...» Aboneliği işletme adına olmayan elektrik harcamasının gider yazılması ve kdv’sinin indirim konusu...

...» Kredi Kartı Borcu Emekli Maaşı Haczi/ Yargıtay Kararı

...» SGK Online Teşvik Dilekçe Başvurusu

...» Faturanın şube yerine merkez tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.

...» T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI

...» Yapım Maliyeti Tahmininde Birim Fiyat Yöntemi – Yapı Yaklaşık Maliyetleri Kıyaslaması

...» TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN AKTİFLERİNDE KAYITLI ...

...» SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLEN BİLGİRGELERDE MATRAHIN NOKSAN BİLDİRİLMESİ İDARİ PARA CEZASI KESİLM

...» ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELERDE MUCBİR SEBEB İLE DÜZENLENMEMESİ HALİNDE VUK.

...» 1 Mayıs 2018 -31.12.2019 TARİH ARALIĞINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA iktisap edilecek yeni...

...» VUK GÖRE İMHA İŞLEMLERİNE KONU EMTİANIN DEĞERLENMESİ

...» 21.03.2018 TEN SONRA KURULAN ŞİRKETLERİN,YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI...

...» 01.05.2018 -31.2.2019 DÖNEMİNDE SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İMALATÇILARIN MAKİNE TEÇHİZAT EDİNİMLERİ

...» Sahte fatura düzenleyenler ve 7143 sayılı kanun matrah artırımı

...» 7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Kesinleşen Kamusal Alacaklardan Vazgeçilen Unsurlar GİRİŞ

...» Son Düzenlemeler İle Bilançoları Düzeltme İmkanı Geliyor!

...» 2018 Yılında Taşınmazlara Enflasyon Düzeltmesi

...» Bina, arsa ve arazi vergisinin, belirlenen vergi değeri üzerinden hesaplanması hk özelge

...» KAT KARŞIILIĞI İNŞAAT İŞİNE İLİŞKİN MALİYETLER

...» Vergi İncelemesinde Olanlarda Matrah Artırımı !

...» Vergi Kaçakçılık Suçu İşleyen Mükelleflerin Af Yasasından Yararlanmaları Halinde Ceza (Hapis) Dav...

...» Vergi hatasının düzeltilmesi ve iade işlemi hakkında özelge

...» Sahte Fatura Kullananlara Af Geldi

...» Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.

...» Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre şirkete teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi hk.

...» Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılar Dışında Bilgi Alma İmkânı / Umut Kolcuoğlu

...» Kat Karşılığı Olarak Yapılan Arsa Tesliminde Yeni Düzenleme

...» TTK’ya Göre Anonim Şirketin Kendi Hissesini Satın Alması

...» 03 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde...

...» İŞÇİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILMAMASI

...» KONUT TESLİMLERİNDE %18 LİK KDV %8 E TAPU HARÇLARI %20 DEN %15 AMORTİSMAN SÜRESİ YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

...» Ticari Faaliyette Bulunan Kişi, Home-Ofis Olarak Kullandığı Konuta İlişkin Kredi Faizlerini ve ...

...» Sahte Fatura İle İlgili Güncel Yargıtay Kararı !

...» Yeni KDV Sistemi Yürürlükte

...» Emekliler Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

...» Adi Ortaklığı Oluşturan Ortaklardan Birinin Ortaklıktan Ayrılması Halinde Devam Eden Ortak Açısından

...» Adi Ortaklık Adına Fatura Edilen Ancak Ortaklarca Finanse Edilen Franchise Bedelinin Ortaklara Yansı

...» Değersiz alacaklar zarar yazılabilir mi/Özelge

...» Adi Ortaklıkta Hisse Devri/Güncel Özelge

...» GELİRLER KONTROLÜ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞ

...» YMM KARŞIT İNCELEME TUTANAKLARI EN YÜKSEK 10 ALIM VE EN YÜKSEK 10 TUTANAK

...» YMM KARŞIT İNCELEME TUTANAK SAYISININ 10 DAN FAZLA OLMASI DURUMUNDA RAPORA EKLENECEK TUTANAK

...» İNŞAAT İŞLERİ KDV İADESİNDE YMM TASDİK RAPORU SORGULMA DETAYLARI

...» Kurumlar Vergisi beyannamesi ve e-defter beratları uzatıldı.

...» Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Muhasebeleştirilmesi

...» TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN ÖDENMEMESİNİN“TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA...

...» FAİZ VE KUR FARKI GİDERLERİNİN MALİYETE EKLENMESİ

...» 7104 Sayılı Kanun ile 3065 KDV Kanununda yapılan değişiklikler

...» 7104 sayılı Kanun ile 3568 sayılı kanuna ekleme Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor...

...» E-Fatura Mükelleflerine Özel Usulsüzlük Cezası 01.04.2018

...» Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.

...» 7103 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunları Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Diğer Kanunlarda yapılan...

...» 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde önemli değişiklikler

...» 18 Yaştan Küçük Olsa Da Emeklilik Şartlarını Başlangıç Tarihi Belirler / Ekrem Sarısu

...» Vergi İdaresinin Ayrımcı Uygulamaları Anayasa Mahkemesi’nin İhlal Kararı / Funda Başaran Yavaşlar

...» A’ya 1, B’ye 3 Kat Ceza = Ayrımcı Vergilendirme / Nurettin Bilici,Begüm Dilemre Öden

...» Oda Kayıt Tarihi Hk.

...» Veraseten intikal eden ticari taksinin satılarak yenisinin alınması halinde ÖTV uygulaması.

...» İşe Başlama, İşi Bırakma ve Diğer Yoklama Süreleri/İç Genelge

...» KDV DE KONSALİDASYON TASARI

...» Şirket Birleşmelerinde Vergisel Açıdan Özellik Arz Eden Durumlar

...» Birleşme Halinde İndirilecek KDV Hk.

...» ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDEİMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE...

...» SMMM ve YMM’lerde TCK ve 3568 Sayılı Yasa bağlamında görevi kötüye kullanma

...» İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında Önemli Bir Sorun ve Çözüm Önerisi

...» İşletmelerin Nihai Tüketiciden Taşıt veya Taşınmaz Alımlarında Gider Pusulası Düzenlenmesi Zorunlu..

...» DANIŞTAY NOKTAYI KOYDU: NİHAİ TÜKETİCİDEN ALINAN TAŞIT İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ ZORUNLU...

...» TTK’ya göre anonim ve limited şirketlerde mart ayı sonuna kadar yapılması gerekenler

...» Kullanılmamış yıllık izin sürelerine ait ücretler Prime tabi tutulur mu?

...» Ayrılan İşçinin İzin parası

...» Vergi Tekniği Raporunda Sahte Fatura Düzenlendiği Hususunun Somut Bir Şekilde Ortaya Kon...

...» Düşük Stopaj Ödemek İçin Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Hangi Sözleşmeye İtibar Edileceği Hususu...

...» 3568 SAYILI KANUNUN 45 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞİ

...» Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284

...» Atik KDV’nin İade Hesabındaki Yeri

...» Mükellefiyet Öncesi KDV İndirimi ve Fatura Bedellerinin Gider Yazılıp Yazılamayac...

...» Şirkette çalışan satış temsilcilerinin şirketin faaliyetleri ile ilgili yurt dışı seyahatleri...

...» Daha önce sermayeye eklenmiş olan karların tasfiye halinde ortaklara dağıtılmış sayılarak tevkifat..

...» Bitkisel Karışım Tablet KDV Oranı

...» Özelge: Tablet veya kapsül şeklindeki bitkisel gıda takviyesi tesliminde KDV oranı hk. Sayı: 3904474

...» Soft kapsül olarak ithal edilen Omega3 500 mg. balık yağının KDV oranı hk.

...» Gelir Testi Nedir, Nasıl Yapılır ve Gelir Testi Zorunluluğu/Makale

...» - Site yönetiminde çalışan görevlilere ödenen ücretlerden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekir

...» - Re’sen takdir nedeni ortaya konmadan matrah takdir edilebilir mi?

...» Danıştay VERGİ TEKNİĞİ RAPORU Yerleşik İçtihadını Değiştirdi Mi?

...» - Mücbir sebep bulunmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellefin...

...» SAHTE FATURA MAĞDURİYETİNDEN EN AZ ZARARLA KURTULMAK...

...» İKTİSADİ İŞLETMELERDEN DERNEKLERE VAKIFLARA KAR AKTARIMI

...» E-DDEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ “DURUM RAPORU ALINMASI

...» Sehven Fazla Ödenen ÖTV'nin İadesi/Özelge

...» Ertelenen Sigorta Primlerinin Muhasebe Kayıtları ve 2016-2017 Kurumlar Vergisi Beyanlarında Dikkat..

...» Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Uygulama hk.

...» Mali Müşavirlerin Mesleki Sorumluluğu

...» İşe Girerken Alınan Senet ve Bu Senede Karşı Tanıkla İspat/Yargıtay Kararı

...» Ortaklığı Oluşturan Bütün Kişiler Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez/Yargıtay Karar

...» YENİ TEŞVİK PAKETİ UYGULAMA TEBLİĞLERİ

...» VUK Tebliğleri Uyarınca Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu

...» Teşvik Belgeli Yatırım Harcamalarına Yönelik Yeni Yasal Düzenleme

...» SGK Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Maliye Özelgesi15012018

...» 2017 Yılında Teşvikli Yatırım Harcamalarını Özendirici İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması.

...» Daha Az Vergi Ya da Sigorta Primi Ödenmesi Amacıyla Gerçek Maaşın Gizlenmesi ve Gerçek Maaşın...

...» BAĞIMSIZ DENETİM VE YAPTIRIMLAR

...» Geriye dönük borçlanma imkanıyla hiçbir sigorta sicili olmayan esnaf, vergi kaydıyla 8 yıl kaz...

...» Çalıntı Nüfus Cüzdanları ile Sahte Şirket Kurulması Tehlikesine Karşı Nüfus Cüzdanını Kaybedenler...

...» Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Mükellef Adına Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemez/Danıştay Vergİ..

...» Ertelenen Sigorta Primlerinin Muhasebe Kayıtları ve 2016-2017 Kurumlar Vergisi Beyanlarında...

...» Transit Ticaretin Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve Ba ve Bs Formları İle İlişkisi

...» Transit Ticaretin Ba-Bs Bildirimlerinde Gelir İdaresi Neden Görüş Değiştirdi?

...» TRANSİT TİCARET NEDİR? MUHASEBESİ? KDV, BA, BS BEYANI?

...» 2017 YILI EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI

...» Sebebi Açıkça Ortaya Konulmadan Vergi Tekniği Raporuna İstinaden Vergi Matrahının Re'sen Tak...

...» SGK İŞE GİRİŞ, İŞTE AYRILIŞ VE İŞ YERİ AÇILIŞLARINDA DÜZENLEME

...» Örtülü Sermaye Kullanımında Ödünç Parayı Kullanan Taraf Adına Vergi Matrahı Çıkmadığı Sürece...

...» Adi Ortaklığın Feshi Ve Tasfiyesine İlişkin Davalara Bakma Görevi Genel Mahkeme Olan Asliye Hukuk...

...» İzaha Davet Ve Sahte Belge Kullanımı/Makale

...» 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerin Tutması Zorunlu Olan Defterleri...

...» Mali Müşavirlerin defter tutma sistemi değişiyor. 4. Dönem Geçici Vergi kaldırılıyor...

...» Gelir İdaresinden Mali Müşavir ve Mükelleflere yeni hizmet

...» Şirket Ortaklarının, Şirkete Karşı Üçüncü Kişi Sayılacakları ve Kendilerine Şirketin Borçlarından...

...» Parasal Haklarda, Her Başvuruyla Birlikte Dava Açma Süresi Yeniden Başlar/Danıştay Kararı

...» 2017 YILI KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE GÖTÜRÜ GİDERİN ORANI %15 UYGULANACAK

...» Emeklilik de Hizmet Birleştirmede Güncel ve Önemli Bir Danıştay Kararı

...» Mesai Saatinde Cep Telefonu Kullanımı Yasaklanabilir mi/Mesaide Bahis Oynayan - Hasta Raporuyla...

...» Maliyeden tarihi naylon fatura operasyonu

...» Hukuka Aykırı Facebook ve Whatsapptan Elde Edilen Delil İçin Önemli Karar/Yargıtay Kararı

...» Vergi Ziyaı Cezasının Miras Yoluyla Mirasçılara Geçmeyeceği/Danıştay Kararı

...» KDV İade Alacağının Geç Ödenmesi Halinde Faiz Uygulaması/Danıştay Kararı

...» Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Firmalara Sağlanan Vergi Avantajları Nelerdir?

...» Kira gelirlerinin vergilemesinde götürü gider seçilmesi, dikkate alınan götürü gider oranı %15 D...

...» SGK’dançalışanın meslek kodunu bildirmeyene Bildirim yapmayana Ceza

...» Sigorta Hizmet Tespit Davasında Hak Düşürücü Süreler/Genel Yazı

...» Düzeltme Beyannamesi İncelemeye Sevk Nedeni Midir?

...» Şirket Ortağının Vergi Borcundan Sorumluluğu, Hisse Oranında Takip, Ödeme Emri/Danıştay Kararı

...» İş Yasasının Kapsamına Girip Girmediğinin Belirlenmesinde Esnaf Dahil Çalışan Sayısının Üç Kişiyi..

...» OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN E-DEFTER, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA KAPSAMINA DAHİL OLMASI...

...» Sahte Fatura Düzenlediği İleri Sürülen Davacı Hakkında Kendi Adına Düzenlenen Vergi Tekniği...

...» Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Masrafların Vergisel Durumu/Özelge

...» 6111 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımı Yapılan Dönemler İçin Defter ve Belgelerin İbraz.........

...» Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Müteahhit'in Arsa Rayiç Bedelini Maliyete Eklemesi/Özelge

...» İstifa Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Verilebilir mi/Genel Yazı ve Yargıtay Kararı

...» MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFİN DEFTER VE BELGELERİNİ İNCELEMEYE İBRAZ ETMEMESİ DANIŞ...

...» Bilirkişiliğe Kabul Şartları ve Seçilme Usulü

...» İştirak Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Tahakkukun İptali İstemi/Güncel Danıştay Kararı

...» Süresinde Ödenmeyen Primlerin Takibine İlişkin İşlemler/SGK İcra Takibine İlişkin Soru-Cevaplar

...» SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAKLARIN HESABI / YARGITAY KARARI

...» Alacak Davası Sonucu İşçiye Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hangi Dönemde Gider Yazı...

...» AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBE KAYITLARINA İNTİKALİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME ÜZERİNDE...

...» MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZALARI

...» Birden Fazla Araç Alım Satımı Yapıldığından Bahisle Gelir Vergisi Mükellefiyetliği Tesis Edilmesine

...» Emlak Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabiliyor/Makale

...» Kat İrtifaklı Satışta Yanlıştan Dönüldü/Özelge ve Makale

...» 2017-2018 Tapu Harcı Masrafları Ne Kadar/Makale

...» E-Defter Uygulamasında Yapılan Hatalı İşlemlerden Ötürü Beratlar Silinebilir mi?

...» Adi ortaklıkların limited şirkete dönüşmesinde ciro ve iş bitirme avantajları

...» İŞÇİ MAAŞ ÖDEMELERİ BANKA PROMOSYONUNUN GELİR KURUMLAR KDV YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

...» Gayrimenkul Devirlerinde Bağış Mı, Satış Mı/Makale

...» 1 no.lu KDV beyannamesindeki değişiklikler ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklama...

...» E-DEFTER VERİLERİ YOK OLAN MÜKELLEFLERİN DURUMU

...» İşveren Tarafından Vekalet Verilen Meslek Mensubu veya Üçüncü Kişiler İşveren Vekili Değildir !

...» Talep Edilmeyen Faiz Alacağı Kısmi Dava Şeklinde Talep Edilir İse Zamanaşımı İşlemeye Devam...

...» Sahte Fatura-Belge Kullanımının Vergi İncelemesi Yerine Takdir Komisyonuna Dayanarak KDV...

...» İşveren Tarafından Vekalet Verilen Meslek Mensubu veya Üçüncü Kişiler İşveren Vekili Değildir !

...» YASAL DEFTERLERİN GEÇ TASDİK ETTİRİLMİŞ OLMASI

...» TASDİKSİZ DEFTERLERE YAZILDIĞI GEREKÇESİYLE KDV ALANINDA YAPILAN TARHİYATLARIN...

...» Şüpheli Hale Gelen Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Durumu Devem Ettiği Sürece Karşılık Ayrılabilir...

...» Alınacak KDV Oranı İle İlgili Şikâyet Süreye Tâbi Değildir/Yargıtay Kararı

...» Grup Şirketlerine Kredi Devri KDV Gerektirmemektedir/Danıştay Kararı

...» KDV İADESİ TASDİK RAPORU DÜZENLENEN DÖNEMLERE İLİŞKİN E-DEFTER BERAT UYGULAMASI

...» YMM’nin KDV iadesi tasdik raporunu geri çekmesi

...» YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BİLGİ İSTEME USUL ESASLARI VE SORUMLULUK

...» EK İŞ YAPAN İŞÇİLERE TAZMİNATSIZ FESİH

...» İşgücü piyasasına dönük politikalar oluşturulurken, dezavantajlı gruplara yönelik bazı pozitif...

...» Banka Hareketlerinin Deftere Kaydedilmemesinin Cezası Nedir?

...» Yasalara göre; emekli maaşlarına kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamıyor. Ancak...

...» Faturanın Açık-Kapalı Olması-Bedelin Ödenip Ödenmediği Tespiti/Yargıtay Kararı

...» Faturaya Dayalı Takipe İtiraz/Yargıtay Kararı

...» Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi Durumunda Uzama Süresi İmzalanan Son Sözleşmenin Bitiminden...

...» BELEDİYELERİN, İCRA DAİRELERİNİN, ARSA , ARAZİ VE TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV T.C.MALİYE BAKANLIĞI...

...» Ortaklık Payının Devri Özel Bir Hukuk Sözleşmesi Olup Kamusal Alacağına İlişkin Sorumluluğunu Ve...

...» Süresi Geçtikten Sonra Verilen Beyannameye Konulan İhtirazi Kaydın Beyanname Üzerinden Yapılan...

...» İşe Geç Gelme Ve Vaktinden Önce İşten Ayrılmanın Haklı Fesih Nedeni Olmayacağı Ancak Geçerli Neden O

...» İş Arama İzni Vermeyen İşveren 3 Katı Ücret Öder

...» Sigortalıya Tahsis Edilen Konut İçin Ödenen Kira Yardımı Sigorta Primine Tabi Değildir

...» Turizm Çalışanları ve Genelde Mevsimlik İşçiler Hangi Durumda İşsizlik Maaşı ve Tazminat Alabiliyor

...» Yapı ruhsatında konut olan yerin işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda KDV oranı

...» Kârını Sermayeye Ekleyen Şirketlerin Ortağı Şirketler İçin En Son Danıştay Kararı

...» İzin Kullanmayan, Parasını Alır mı?

...» İadesi gereken KDV’nin hesabında kural olarak; iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine...

...» Kur farkı ve aktif giderlerinin aktifleştirilmesi veya gider yazılması hk.

...» İndirimli orana tabi işlemler ile indirimli orana tabi olmayan işlemlerin birlikte yapılması...

...» Muhasebe Hata ve Hilelerinden Dolayı Meslek Mensuplarının Sorumlulukları !

...» İşverenin, İşçisine İmzalatacağı Boş Kâğıtlar Geçersiz!

...» İşe Geç Gelme Ve Vaktinden Önce İşten Ayrılmanın Haklı Fesih Nedeni Olmayacağı Ancak Geçerli...

...» Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

...» Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak...

...» Tasdiki Yapılmamış Yada Ara Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgenin KDV’si İndirilebilir mi?

...» İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sonlandırılması

...» Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi İle Beyan Edilmesi!/GİB Duyurusu...

...» İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA (İKALE) SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

...» Vergi İncelemesi-Düzeltici Beyan ve Vergi Suçu

...» Limited Şirket Ortaklığından Haklı Sebeple Çıkarma Davası/Yargıtay Kararı

...» Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95 Pişmanlık ve Islah

...» Bir Odası İşyeri Olarak Kullanılan Meskenin Emlak Vergisi Mesken İçin Geçerli Oranlar Üzerinden...

...» İş Saatlerinde Değişiklik Yapıldı, İşçiden Bir Sefer Fazla Mesai Onayı Alınması Artık Yeterli!

...» Askerden Dönen İşçi İşe Başlatılmazsa Cezası Var Mı?/Yargıtay Kararı

...» Haksız ve Yersiz İade Edilen Katma Değer Vergisi Nedeniyle Yapılan Tarhiyat

...» HAKSIZ ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİNİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİ

...» Sigortalılığın Başlangıç Tarihinin Tespiti Yöntemi/Yargıtay Kararı

...» İkinci Ticari Araç Sahibinin Basit Usul Mükellefi Olmaya Devam Edip Edemeyeceği/Özelge

...» Serbest Meslek Makbuzunda İmza Yerine İmza Kaşesi Basılı İmza/Özelge

...» Bağımsız Denetim Yaptırmayanlara Ticaret Sicil Engeli

...» Tek düzen hesap planına uyulmadığı gerekçesiyle kesilen cezalar

...» Mali Müşavirlerin e-şifre ve parolaları için engelleme

...» Sahte Belge Düzenlemeyi Meslek Haline Getirmiş Olanların Ortak Özellikleri...

...» Kurumlar Vergisinde İptal...(yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması)

...» YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN İTHAL VE YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZATIN ALIM BEDELİ İLE...

...» İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA 7,5 SAATDEN FAZLA ÇALIŞMALARI YASAKTIR

...» 2017 KURBAN BAYRAMI İDARİ TATİL İLE 10 GÜNLÜK TATİL DÖNEMİNDE BEYANNAME VERME VE VERGİ ÖDEME....

...» 2017 KURBAN BAYRAMI 10 GÜNLÜK İDARİ TATİL KİMLERİ KAPSIYOR

...» YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMENLİĞİ DEĞİŞTİ

...» SİGORTALILARA ÖDENEN YOL VE YEMEK PARALARINDAN KESİLEN SİGORTA PRİMLERİNİN İADE EDİLMESİ...

...» Kimler 10 Yıllık Prim İle Emekli Olabilir?

...» İşçinin İşverene Karşı Rekabet Etmeme Sorumluluğu/İlgili Kanun Maddeleri ve Güncel Yargıtay Kararı

...» İşçinin patronuna sadakat ve bağlılığa sığmayan davranışı, haklı nedenle fesih nedenidir/Güncel ve..

...» Müşteri Çekinin Karşılıksız Çıkması Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması/Özelge

...» Çalıştıkları Şirkete Ortak Olanlar Bunlara Özellikle Dikkat Etmeliler

...» Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları/Değerlendirme

...» İşçi Çalıştıran Patronlar Bunlara Dikkat/Personeller İçin Özlük Dosyası Yapmak Zorundasınız

...» Bilirkişilik Yönetmeliği Resmi Gazetede

...» Usule Aykırı Tebligatın Hükmü ve Usulsüz Tebligat Şikayeti/Yargıtay Kararı

...» Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Yayımlanmıştır

...» TÜRMOB, Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavı Hakkında

...» Meslek Mensuplarına sahte belge düzenleme fiillerine iştiraklerde uygulanacak...

...» Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan

...» BOBİ FRS’yi UYGULAYACAK İŞLETMELER

...» Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Doğrultusunda 2000 Yılı Borcu İçin Şirket Ortağına Düzenlenen...

...» İzaha Davet Uygulaması 1 Eylül 2017 Tarihinden İtibaren Başlıyor / Değerlendirme

...» 687 Sayılı KHK SGK Teşvikinde Yenilik-Ortalama Sigortalı Sayısı Hesabına İlişkin Açıklama/Genelge

...» Baro Üyelik Aidatı Kurum Tarafından mı Yoksa Avukatın Kendisi Tarafından mı Ödenir/Sayıştay Kararı

...» Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayıt Konulabilir mi/Anayasa Mahkemesi Kararı

...» Aralıklı Çalışmalarda Yıllık İzin Hakkı Zamanaşımına Uğramaz/Yargıtay Kararı

...» Mali Tatil İle Uzayan Süreler Ve 2017 Mali Takvim

...» İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik

...» Yüksek Emekli maaşı için 7 önemli Nokta...

...» SGK 687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği açıklaması

...» Hizmet Tespit Davasında Eksik Araştırma İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu /Güncel Yargıtay Kararı

...» Mali Müşavirler İş Güvenliği Uzmanlığı yapabilecekler mi? Mali Müşavire İş Güvenliği Uzmanlığı Kon..

...» Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı/Danıştay Kararı

...» 15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRET

...» İdari Para Cezaları Mirasçılardan Alınabilir mi/Danıştay Kararı

...» Tebligat Yapılacak Kişi ile Aynı Adreste Oturmayan Çocuğuna Yapılan Tebligat/Danıştay Kararı

...» BASİT USULDE VERGİYE TABİ ESNAFIN KDV İSTİNASINDAN VAZGEÇME

...» BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER DE KDV UYGULAMASI

...» Basit Usulde Gelir Vergisi mükellefi iken isteğe bağlı KDV mükellefi olması halinde defter tutma...

...» 7033 SAYILI KANUN “SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE...

...» YMM tasdik raporu ve teminat mektubu ibraz edilmek suretiyle yapılan mahsup talebinin vergi...

...» Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları

...» Sahte Fatura Düzenleme Ve Kullanmanın Ceza Yargısı Boyutu/Yargıtay Kararı !

...» SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu (2)

...» Danıştay 4.Dairesi’nin 02.03.2017 tarih ve E:2014/4835 K:2017/2170 no.lu esastan kararına göre...

...» DANIŞTAY 4. DAİRESİ 10.12.2014 TARİH VE E:2014/4835 SAYILI KARARI

...» SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu (1)

...» Maliye, Konutların Net Alanının Hesabı Konusunda Vergi Daireleri Arasındaki Farklı Uygulamalara...

...» İşe başlamadan önce alınan demirbaş

...» Konutlarda Ortak Alan ve Net Alan Hesabı Netleşti

...» Konu: Kur farkında KDV uygulaması Ba Bs formunda gösterilmesi hk.

...» Ofis ve Büroyu "Konut Olarak Sat - Üste KDV İadesi Al" Uygulaması Sona Mı Erdi?

...» Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara 5.408TL idari para...

...» Sermayesine ortak olunan 2 adet şirketin teknik iflasa uğramaması için vazgeçilen alacağın kurum...

...» ELEKTRONİK TEBLİGAT GENİŞLEDİ !

...» Yılı Dolmayan İşçi Nasıl Yıllık İzin Kullanabilir!

...» İNGİLİZ KDV MODELİ

...» Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak işyerlerindeki çalışan sayısına göre...

...» YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVEREN İSPATLAMALI / YARGITAY KARARI!

...» VERGİ DENETİM KURULU İÇ GENELGESİ İLE VERGİ İNCELEMELERİNDE REFORM...

...» İstihdamı ve Yatırımları Özendirmek İçin Bir Çok SGK Prim Teşviki Çıkarıldı.

...» Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlere Mahkemeden Güzel Haber!

...» Fiili Teslimi 30.09.2017 Tar. Sonra Gerçekleşen Konutlar İçin İnd. Or. Tabi KDV İadesi Alma Hakkı..

...» Vergi Dairesi Tarafından Konulan Hacizler Nasıl Kaldırılır ?

...» SGK FATURA EDİLEN HİZMET BEDELLERİNDEN KESİNTİLERİNİN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI HK.

...» İşçinin Yıllık İzin Hesabında Çalışılmış Gibi Sayılan Süreler !

...» İşçi ile İşveren Arasında Düzenlenen İbranamenin Geçerlilik Koşulları Nelerdir

...» Kapalı Kesilen Faturalarda Ödemenin Yapıldığının İspat Yükü Kimdedir ve Ne Şekildedir/Yargıtay Karar

...» İŞVERENLERİN İŞE ALDIKLARI VE İŞTEN AYRILANLARI, GENEL KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRME MECBURİYETİ

...» PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ YARGITAY KARARI

...» E-Defter İçeriğiniz Mevzuatla Uyumlu mu ?

...» YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAK.TES.FİNANSAL KİRALAMA TEMİNİ

...» YMM'lerin Karşıt İnceleme Defter Tasdik Bilgileri E-Defter Uygulamaları

...» Mali Müşavirin Müşterek Müteselsil Sorumluluğu Hakkında Danıştay Kararı

...» Ödeme Emrine 7 Günlük Süre İçerisinde Dava Açamayanlar Ne Yapabilir ?

...» Vekalet Ücretinde Belge Düzeni ve KDV'nin Konusuna Girip Girmediği Hk.

...» 2016 Yılı KAYİK Denetimi

...» İşin Terki veya Tasfiyesi Durumunda İndirilemeyecek KDV

...» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği-31.03.2016'ya Kadar Gönderilmesi Gereken Tablo

...» Kollektif Şirketin Ortağının Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler (2 Özelge)

...» Elektronk Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Ortamda Düzenlenen Faturanın KDV-Gider Yönü (Özelge)

...» YMM Karşıt Karşıt İnceleme Tutanağında Bulunacak Bilgilere Ek (E-Defter Hk.) (Özelge)

...» Anonim Şirket İrtibat Bürolarının Şube Kapsamında Değerlendirilmesi (Özelge)

...» Firmalardan Alınan Yazılım Hizmetlerinin Uyarlanması Amacıyla Yapılan Harcamalar (Özelge)

...» 2015 Yılı KAYİK Denetimi

...» 2014 Yılı Şeffaflık Raporu

...» KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

...» VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 443)

...» GELİR, KURUMLAR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLARDAKİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR

...» İNDİRİLEMEYECEK KDV 60 NOLU KDV SİRKÜLERİ II

...» İNDİRİLEMEYECEK KDV 60 NOLU KDV SİRKÜLERİ I.

...» AMORTİSMANLAR

...» AKTİFLEŞTİRİLMESİ GEREKEN KUR FARKI VE FAİZ GİDERLERİ

...» DÖNEM SONU FAİZ GİDER VE (MENKUL KIYMET) GELİR TAHAKKUKLARI

...» KURUMLARDA TİCARİ KAR OLMASINA RAĞMEN VERGİ SON.ZARAR OLUŞMASI DURUMUNDA VERGİ KARŞILIĞI AYRILMASI

...» YANSITMA FATURALARINDA KDV

...» AKTİFE KAYITLI GAYRIMENKUL SATIŞININ KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN İRDELENMESİ

...» Ltd.Şti.nin A.Ş. ye dönüşmesi halinde Hisse senetlerininsatışında vergilendirme

...» TİCARET SİCİLİNE KAYITLI VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DİKKATİNE..!

...» KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DENETİMİ HK.‏

...» İŞYERİNDE DÜZENLENECEK TUTANAKLAR

...» ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

...» TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 2 (BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI HAKKINDA TEBLİĞ)

...» Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

...» ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA

...» ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN T.T.K.UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİ 01/07/2014 UZATILDI

...» MAL VE HİZMET TESLİMİNDENÖNCE DÜZENLENMİŞ FATURALARIN GELİR,KURUMLAR VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN DURUMU

...» inşaat şirketine kat karşılığı verilmesi halinde karşılıklı olarak düzenlenecek belgeler KDV!si

...» Aktife Kayıtlı Arsanın KatKarşılığı MüteahhideTesliminin Taraflar Açısın.Vergisel Boyutu ve Muhasebe

...» İDARESİNİN MALİYE KOD UYGULAMASINA YARGI FRENİ

...» ŞİRKETLERİNİN KASASINDAN PARA ÇEKEN ORTAKLARA 300 GÜN HAPİS

...» Doğrudan gelir desteği ödemesi hasılat olarak kaydedilmeli midir?

...» Mükellefiyetin Sona Ermesi Durumunda, Sonraki Döneme Devreden KDV İade Alınabilir Mi?

...» SMİYB kullandığı konusunda rapor veya tespit bulunan mükelleflerin iade talebi

...» PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

...» 30 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ E_ KONUT İSTİSNASI :

...» Çok Katlı Binalarda Yer Alan Konutlar İle Müstakil Konutlarda Net Alan Hesaplamasında Tüm hakları

...» 5510 SAYILI KANUN 81. (I) MADDESİ TEŞVİK UYGULAMASI LİSTE

...» Net Alanı 150 m2 Altında Yer Alan Konut Teslimlerine İlişkin KDV İade Uygulaması

...» SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİK UYGULAMASI ORANI BAZI İLLERDE 6 PUAN ARTIRILDI

...» SEVK İRSALİYESİ DÜZENLENMEDEN VE MAL TESLİMİ YAPILMADAN FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ?

...» MAL VE HİZMET TESLİMİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ FATURALARIN GELİR,KURUMLAR VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN DURUM

...» SERMAYEYE EKLENMESİ GEREKEN FONLAR VARKEN NAKDİ SERMAYE ARTIŞI YAPILABİLİR Mİ?

...» SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLEYANILTICI BELGE DÜZENLEYEN VE KULLANANLAR MESLEK MENSUP. BİLDİRİLECEK

...» GEÇMİŞ DÖNEM KARLARININ TAMAMI SERMAYEYE İLAVE EDİLEBİLİR Mİ?

...» YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHLERİ

...» ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİ

...» ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA

...» İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV

...» CİRO PRİMİ, KUR FARKI, VADE FARKI VE FİYAT FARKI ÖDEMELERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN VERGİLERİN İADESİ

...» KDV MAHSUP VE İADELERİNİ YENİDEN DÜZENLEYEN VE DEĞİŞİKLİKLER GETİREN 119 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ

...» YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

...» YENİ VARLIK BARIŞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 10 SORU 10 CEVAP İŞTE YENİ VARLIK BARIŞI

...» TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

...» SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

...» ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLERİN HIZLI TASFİYESİ VE TASFİYESİZ TERKİNİ (II)

...» KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE KDV İADESİ

...» ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLERİN HIZLI TASFİYESİ VE TASFİYESİZ TERKİNİ (I)

...» 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA (II)

...» 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA (I)

...» KDV TEVKİFAT UYGULAMASINDA SORUMLULUK

...» İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

...» AMORTİSMANLAR

...» VERGİ AFFI

...» VERGİ CENNETLİĞİ BİTEN DEVLETLER

...» LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI NE ZAMANA KADAR SEÇİLMELİDİR ?

...» YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER I

...» Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulaması

...» 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA MADENİ YAĞ LİSANSINA SAHİP OLAN MÜKELLEFLER

...» 4760 SAYILI ÖTV KANUNU III SAYILI LİSTEDEKİ MALLARI İMAL,İNŞA VE İTHAL EDENLER

...» YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN ADLİ CEZALAR (II)

...» SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDART HK TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

...» YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN ADLİ CEZALAR (I)

...» SMMM, YMM GEÇİCİ MESLEKTEN MEN CEZASI UYGULAMASINI İÇEREN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

...» 6102 SAYILI TTK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN KANUN YAYINLANDI

...» ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE DEFTER TASDİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

...» VUK 359 A GÖRE ŞİRKET MÜDÜRÜNE HAPİS CEZASI

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir